Je gebruikt een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken.

Update mijn browser nu

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: April 2022

Wij erkennen het belang van de bescherming van uw privacy en uw recht op gegevensbescherming. Het internet is een zeer krachtig medium als het gaat om de overdracht van persoonlijke informatie, en daarom zetten de lastminute.com-groep en alle bedrijven die tot deze groep behoren  ('lm Group') zich ertoe om de huidige  wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens, om een veilige, gecontroleerde en vertrouwelijke navigatie te garanderen aan gebruikers die de website bezoeken en/of gebruiken en/of gebruik maken van onze vergelijkingsdienst (hierna: 'Gebruikers').

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en openbaar maken wanneer u onze website en diensten bezoekt en gebruikt, met name:

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

2. Welke soorten gegevens worden door ons verzameld en gebruikt?

3. Waarom en hoe verzamelen we gegevens?

4. Wie ziet, ontvangt en gebruikt deze gegevens en waar vindt dit plaats?

5. Hoelang bewaren we de gegevens?

6. Wat zijn de rechten inzake gegevensbescherming en hoe kunnen die worden uitgeoefend?

7. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

8. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

9. Informatie met betrekking tot cookies

10. Privacyverklaring van Facebook

11. Bijwerken versie en vorige versies van dit privacybeleid

 

Dit document informeert u ook over de wijze waarop u uw  rechten kunt uitoefenen  (met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen een deel van het door ons gevoerde gegevensbeheer). In de volgende paragrafen wordt meer informatie gegeven over de rechten en de wijze waarop deze kunnen worden uitgeoefend.

In het geval dat dit privacybeleid een term bevat die niet specifiek is gedefinieerd (zoals 'Dienst' of 'Website'), wordt de definitie van die term geacht de definitie te zijn die is vastgesteld in de servicevoorwaarden van de Onderneming.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Zoals aangegeven in de Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website, worden de diensten die via de website worden aangeboden, geleverd door Blue SAS, eigenaar van de website. Daarom verwijzen de termen 'Bedrijf', 'wij', 'onze' of 'gegevensbeheerder' in dit privacybeleid specifiek naar:

Blue SAS, een vennootschap naar Frans recht met registratienummer 490 641 354 en met statutaire zetel te 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers in overeenstemming met dit privacybeleid (hierna: 'vennootschap', 'wij', 'onze', 'verantwoordelijke'). 

2. Welke soorten gegevens worden door ons verzameld en gebruikt?

Als u de website bezoekt en gebruik maakt van de vergelijkingsdienst ('Gebruiker'), verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

2.1. Door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens 

 • Met ons gedeelde persoonsgegevens, inclusief informatie in opmerkingen, berichten die telefonisch worden verzonden naar onze Helpdesk (indien beschikbaar) of via socialemediakanalen.

 • Te weten:

  • Wanneer er contact is tussen u en ons via de afdeling Klantenservice  (indien beschikbaar) of per e-mail kunnen wij: persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, waaronder uw naam en gebruikersnaam, telefoonnummer, e-mailadres.

  • Wanneer u de applicatie downloadt en gebruikt: Wij verzamelen niet rechtstreeks uw persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat sommige informatie zal worden gedeeld met Facebook (paragraaf 11.2 van dit privacybeleid). Door de installatie van onze applicatie verklaart u dat u het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de applicatie hebt gelezen en aanvaard.

Bovenstaande opgevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u en om ons in staat te stellen aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, behalve in het geval dat we afhankelijk zijn van de toestemming van de betrokkene als rechtsgrond voor de verwerking en voor ons gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens zijn wij mogelijk niet in staat om alle gewenste diensten te leveren.

Het is belangrijk dat alle door u verstrekte persoonlijke gegevens ook correct en accuraat zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ervoor te zorgen dat de contactgegevens die we hebben (inclusief e-mailadres) altijd correct zijn.

 

2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door onze website, per telefoon en/of door derden

 • Wij verzamelen informatie met betrekking tot bezoek aan de website en het gebruik van de website door de Gebruiker, zoals het gebruikte apparaat en de browser, het IP-adres of de domeinnamen van de met de website verbonden computers, de URI-adressen van de gedane verzoeken, het tijdstip, de methode, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die het antwoord van de server binnen een gezette tijdsduur van een bezoek aangeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en de computeromgeving, de datum en het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, de verwijzingssite en het navigatiepad op de website met betrekking tot het bezoek en de interacties op de website zelf, met inbegrip van de diensten en aanbiedingen waarin de Gebruiker geïnteresseerd is. Houd er rekening mee dat we deze informatie aan uw account kunnen koppelen.

Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij deze informatie verzamelen en gebruiken, verwijzen wij naar het gedeelte over cookies in dit privacybeleid (9. Informatie met betrekking tot cookies). Wij wijzen u erop dat persoonlijke informatie ook aan cookies kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld om reiszoekopdrachten op uw persoonlijke account te kunnen opslaan wanneer u zich voor de dienst hebt geregistreerd en/of om informatie te verzamelen over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt.

 • Wij kunnen oproepen naar onze Klantenservice (indien beschikbaar) monitoren voor kwaliteitscontrole, analyse, opleiding van personeel en/of om ons te beschermen in geval van juridische geschillen. Alle persoonlijke gegevens van de Gebruiker, verkregen tijdens het gesprek, zullen overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

 • Voor zover wordt toegestaan door de toepasselijke wet, mogen wij aanvullende informatie over u ontvangen zoals informatie over fraudedetectie en waarschuwingen van externe dienstverleners en/of partners voor onze fraudepreventieactiviteiten.

 

3. Waarom verzamelen we gegevens?

In het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke informatie om de door u bestelde diensten te leveren, wijzigingen aan onze website mee te delen en om content en advertenties onder uw aandacht te brengen die ons relevant lijken voor de gebruiker. Te weten:

Waarom?

A. Het tot stand brengen en in stand houden van de contractuele relatie die is aangegaan voor de levering van de gevraagde dienst in al zijn fasen van integratie en wijziging, of een handelingsverzoek door de Gebruiker met betrekking tot precontractuele stappen (bijv. reactie op twijfels en bedenkingen van de Gebruiker;). Informatie met betrekking tot onze dienstverlening, en/of het voorzien in informatie of assistentie kan plaatsvinden per e-mail, telefoon of andere soortgelijke technologie.

Op welke wettelijke gronden?

Voor de uitvoering van een contract of van handelingen in verband met een contract (d.w.z. de levering van de gewenste diensten en/of bijstand en informatie voor de gebruiker)

 

Waarom?

B. N.v.t. 

 

Waarom?

C. Het naleven van wettelijke, regelgevende en conformiteitsvereisten en het voldoen aan verzoeken door overheidsinstanties of uitvoerende instanties voor wettelijke handhaving bij de uitvoering van een onderzoek.

Op welke wettelijke gronden?

Voldoen aan de wet (d.w.z. persoonsgegevens delen met regelgevende instanties)

 

Waarom?

D. Voor verdere statistische analyses binnen anonieme groepen om het gebruik van onze website en diensten beter te leren kennen en om de prestaties van ons bedrijf beter aan te sturen. 

Op welke wettelijke gronden?

Het uitvoeren van onze legitieme belangen (i.v.m. verbetering van onze website, de functionaliteiten en onze diensten)

 

Waarom?

E. N.v.t. 

 

Waarom?

F. N.v.t.

 

Waarom?

G. N.v.t. 

 

Waarom?

H. Om de veiligheid van onze website en systemen te handhaven en om veiligheidsincidenten en andere misdrijven te voorkomen en op te sporen.

Op welke wettelijke gronden?

Het uitvoeren van onze legitieme belangen (i.v.m. de veiligheid van onze website)

 

Waarom?

I. Om de naleving van onze Algemene voorwaarden te controleren en voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Op welke wettelijke gronden?

Het uitvoeren van onze legitieme belangen (d.w.z. in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden, ter bescherming van onze rechten in geval van geschillen of claims)

 

Waarom?

J. Voor het aanpassen en personaliseren van advertenties en online marketingmeldingen op basis van de via cookies verzamelde informatie en in relatie tot het gebruik dat de Gebruiker maakt van onze website, diensten en andere sites (zie voor meer informatie de paragraaf over cookies van dit privacybeleid).

Op welke wettelijke gronden?

In zoverre de Gebruiker zijn/haar toestemming geeft (d.w.z. via de cookiebanner of via de browserinstellingen)

 

Waarom?

K. Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het voor ons mogelijk om telefonische contacten van en naar onze Klantenservice te monitoren ten behoeve van kwaliteitscontrole, analyses en de opleiding van personeel.

Op welke wettelijke gronden?

Het uitvoeren van onze legitieme belangen (d.w.z. het verbeteren van onze  dienstverlening door onze Klantenservice)

 

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op legitieme belangen, voeren we een onderzoek uit om te garanderen dat ons belang bij het gebruik van gegevens ook legitiem is en dat de fundamentele privacyrechten van de Gebruiker niet worden tenietgedaan door onze legitieme belangen ('vergelijkende beoordeling'). Voor meer informatie over benchmarking kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

 

4. Wie ziet, ontvangt en gebruikt deze gegevens en waar vindt dit plaats?

4.1. Categorieën van de gegevensontvangers

Wij delen persoonsgegevens m.b.t. de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, met de volgende categorieën ontvangers:

 • onze werknemers en/of gemachtigde contractanten die assistentie en advies verlenen op het gebied van administratie, producten, juridisch advies (indien beschikbaar) en m.b.t. de computersystemen alsmede personeel belast met het onderhoud van ons netwerk en onze hardware- en softwareapparatuur; luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, touroperators en andere partijen die over de  persoonsgegevens moeten beschikken om de door de Gebruiker en/of de Klant gevraagde dienst te kunnen verlenen en die als onafhankelijke gegevensbeheerders zullen optreden. Houd er rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen, in overeenstemming met de nieuwe regelgeving die in de Verenigde Staten en andere landen is ingevoerd, verplicht zijn om douane- en grensautoriteiten toegang te geven tot passagiersgegevens. Om deze reden kunnen we in sommige situaties de gegevens, die zijn verzameld over de passagiers en onderdeel zijn van de reservering, doorgeven aan de bevoegde autoriteiten van de landen die deel uitmaken van het reisschema van de klant, indien de plaatselijke wetgeving dit vereist;

 • Onze externe dienstverleners (met inbegrip van andere entiteiten van de lastminute.com-groep) die persoonsgegevens namens ons en onder onze leiding verwerken voor bovenstaande doeleinden, handelend als verantwoordelijken voor de verwerking, bijv. degenen die het Bedrijf voorzien van de IT- en hostingdiensten, de callcenters, helpdesks en analytische of administratieve diensten enz.;

 • De sociale platforms waarmee we een commerciële samenwerking hebben, en op uitdrukkelijk verzoek door de Gebruiker (bijvoorbeeld wanneer u door onze website gegenereerde informatie deelt op dergelijke platforms), wanneer u onze applicatie downloadt door in te stemmen, hetzij via ons privacybeleid, hetzij via de sociale platforms, met het delen van informatie over uw online activiteiten met dergelijke partners, zelfs wanneer u niet bent ingelogd op het socialemediaplatform, of wanneer dergelijke zakelijke partners, die ons voorzien van functionele mogelijkheden, volgens hun verkregen recht, om specifieke gegevens over het apparaat waarop de applicatie is geïnstalleerd.  De gedeelde informatie valt onder het privacybeleid van de sociale media. De bevoegde autoriteiten, indien vereist door de van kracht zijnde regelgeving.

 • de bevoegde autoriteiten en de rechtshandhavingsautoriteiten van derden, indien noodzakelijk om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en om onze rechten of onze eigendommen of de rechten en eigendommen van derden te beschermen en te verdedigen;

 • derden die de gegevens ontvangen (bijv. bedrijfsadviseurs, professionals die fiscale due diligence-diensten verlenen ('due diligence') of de waarde en mogelijkheden van het bedrijf schatten), indien dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in welk geval de gegevens zullen worden meegedeeld aan onze adviseurs en de adviseurs van een eventuele potentiële koper, en zullen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren).

 

De volledige lijst van personen aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en kan worden aangevraagd via [email protected].

4.2. Internationale gegevensoverdracht

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke voor de verwerking (zie punt 1), op de servers van de lastminute.com-groep en in de kantoren van andere entiteiten aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven met het doel de gevraagde diensten aan de verantwoordelijke te leveren voor verwerking.

Daar wij een internationaal opererend reisbureau zijn, dragen wij ook persoonsgegevens over aan:

 • Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die voldoen aan het niveau van gegevensbescherming, zoals Zwitserland, overeenkomstig de 'adequaatheidsbeschikkingen' van de Europese Commissie die de door sommige landen geboden bescherming als adequaat aanmerken;

 • Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder bescherming biedt dan de wetgeving in de EER. Dit is het geval indien:

  • wij gegevens doorgeven aan onafhankelijke gegevensbeheerders die buiten de EER gegevens kunnen verwerken om de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen;

  • wij de gegevens doorgeven aan onze dienstverleners die namens ons optreden als verwerkingsverantwoordelijken en die zich mogelijk in landen buiten de EER kunnen bevinden, i. Op het moment dat dergelijke overdrachten plaatsvinden, zorgen we ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en wordt beheerst door de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om de adequate bescherming van betrokkenen te garanderen. Onze leveranciers, die optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens, kunnen betrokken zijn bij activiteiten zoals het voldoen aan verzoeken, het namens ons verstrekken van reclame- en marketingdiensten en het verlenen van ondersteunende diensten via elektronische communicatie of callcenters.

Indien de Gebruiker nadere informatie wenst over de genomen voorzorgsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar [email protected]

 

5. Hoelang bewaren we de gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken en de activiteiten uit te voeren die in dit privacybeleid worden beschreven, of zoals anderszins aan de Gebruiker is bekendgemaakt of is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over de bewaartermijn vindt u hier:

 

Document

E-mails van de Klantenservice, inclusief e-mailverzoeken/klachten van de Gebruiker

Bewaartermijn

10 jaar

Aanvangsdatum

Vanaf de datum waarop de e-mail is verzonden

 

Document

Meldingen of klachten

Bewaartermijn

10 jaar

 

GEGEVENS VERZAMELD DOOR TAGGING

Document

Technische cookies

Bewaartermijn

Max. 3 jaar

Aanvangsdatum

Vanaf de datum van navigatie op onze website

 

Document

Niet-technische cookies

Bewaartermijn

Max. 1 jaar

Aanvangsdatum

Vanaf de toestemmingsdatum van de betrokkene

 

6. Wat zijn de rechten inzake gegevensbescherming en hoe kunnen die worden uitgeoefend?

Het is mogelijk voor u om de rechten uit te oefenen die worden gegarandeerd door Verordening (EU) 2016/679 (artikelen 15-22), inclusief het recht om:

Beschrijving van de wet

Recht van toegang

Content

Bevestiging ontvangen van het bestaan van persoonsgegevens, toegang krijgen tot de inhoud van de gegevens en een kopie verkrijgen.

 

Beschrijving van de wet

Recht op rectificatie

Content

Persoonsgegevens bijwerken, rectificeren en/of corrigeren.

 

Beschrijving van de wet

Recht op wissen/recht op vergetelheid en recht op beperking

Content

Verzoek tot het wissen van gegevens of het beperken van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van die gegevens waarvoor opslag niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; bij openbaarmaking van uw persoonsgegevens, heeft de Gebruiker tevens het recht te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens en het nemen van redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om anderen, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens, in kennis te stellen van het verzoek tot het verwijderen van een koppeling, kopie of reproductie van deze persoonsgegevens.

 

Beschrijving van de wet

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Content

De ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat van de gegevens die aan het Bedrijf zijn verstrekt voor het doel van het sluiten van een contract of met toestemming van de Gebruiker en het verzoek om overdracht van dergelijke persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke entiteit.

 

Beschrijving van de wet

Recht op intrekking van de toestemming

Content

Indien wij afhankelijk zijn van de toestemming van de Gebruiker, kunt u deze toestemming altijd intrekken, hoewel wij andere rechtsgrondslagen kunnen hebben voor de verwerking van dergelijke gegevens m.b.t. andere doeleinden.

 

Beschrijving van de wet

Recht van bezwaar, te allen tijde

Content

Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (in het bijzonder in gevallen waar de noodzaak ontbreekt om de gegevens te verwerken om te voldoen aan contractuele of wettelijke vereisten of wanneer het Bedrijf dergelijke gegevens gebruikt voor de doeleinden van direct marketing.

 

Beschrijving van de wet

Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, inclusief profilering

Content

Het is altijd mogelijk om te verzoeken dat een handmatig besluitvormingsproces wordt uitgevoerd, uw mening te geven of besluiten aan te vechten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, inclusief die van profilering, indien dergelijke beslissingen juridische of andere soortgelijke effecten hebben.

 

U kunt deze rechten te allen tijde op de volgende manieren uitoefenen:

 • Door contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].

 • Met betrekking tot gerichte online reclame en het intrekken van uw toestemming wordt u verwezen naar het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring.  

 

Als u gebruik maakt van de bovenstaande rechten onder de AVG, zullen wij voldoen aan het verzoek van de Gebruiker, rekening houdend met de persoonlijke informatie die wordt bijgehouden door alle bedrijven die tot de lastminute.com-groep behoren.

 

De rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld, in het geval dat het voldoen aan dit verzoek de persoonsgegevens van een andere persoon onthult of als er wettelijke vereisten of dwingende legitieme redenen zijn, kunnen we de persoonsgegevens blijven verwerken hoewel om verwijdering is verzocht.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn behandeld. Wij nodigen de Gebruiker uit om in eerste instantie contact met ons op te nemen, maar u kunt in zoverre van toepassing op de onderhavige situatie, ook rechtstreeks een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

7. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De contactgegevens van de hierboven bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking zijn:

Blue SAS, een vennootschap naar Frans recht met statutaire zetel te 75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk (Handelsregister nr. 490 641 354)

 

8. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u contacteren via de volgende adressen:

[email protected] 

75, boulevard Haussmann - 75008 Parijs, Frankrijk

 

9. Informatie met betrekking tot cookies

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

 

10. Privacyverklaring van Facebook

10.1. Aangepast publiek van Facebook - Facebook-pixel

We gebruiken de remarketingfunctie 'aangepast publiek' van Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, of, als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Deze functie stelt ons in staat om gebruikers die onze website bezoeken bij het bezoek aan Facebook op interesses gebaseerde advertenties ('Facebook-advertenties') te tonen en deze advertenties van Facebook te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, teneinde toekomstige advertenties te optimaliseren. Dit stelt ons in staat om relevantere advertenties aan te bieden.

Daarvoor gebruiken wij de zogenaamde Facebook-pixel op onze website.

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt en een actie uitvoert, wordt Facebook-pixel geactiveerd en gaat deze actie rapporteren. Op deze manier weten wij of een gebruiker een actie heeft uitgevoerd op grond van het zien van onze Facebook-advertentie. Hierdoor kunnen wij dezelfde gebruiker opnieuw bereiken met behulp van aangepast publiek. Deze pixels maken het dus mogelijk om het gedrag van de gebruiker te volgen nadat hij/zij op onze website is doorverwezen door op de Facebook-advertentie te klikken. Op deze manier weten wij of een gebruiker een actie heeft uitgevoerd op grond van het zien van onze Facebook-advertentie. Hierdoor kunnen wij dezelfde gebruiker opnieuw bereiken met behulp van aangepast publiek.

Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem, d.w.z. dat het ons niet is toegestaan om de persoonsgegevens van individuele gebruikers te zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, daarom informeren wij onze Gebruikers op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie aan uw Facebook-account koppelen en tevens gebruiken om zijn eigen promotionele doeleinden na te streven, in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook  https://en-us.facebook.com/policy.php. Deze gegevens kunnen Facebook en zijn partners binnen of buiten Facebook van toestemming voorzien. Voor deze doeleinden kan ook een cookie worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker.

10.2. SDK van Facebook

In onze applicatie gebruiken we de ontwikkelaarssoftware Software Development Kit (SDK) van Facebook. SDK van Facebook wordt geleverd en beheerd door Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, of, als de Gebruiker in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Door middel van deze integratie kunnen wij verschillende Facebook-diensten verbinden met onze applicatie (d.w.z. Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Access via SDK, Facebook Account Kit, Facebook Sharing, Facebook Graph API en Facebook App Events).

Wij hebben de volgende SDK-diensten van Facebook met onze applicatie verbonden: 

Inloggen met Facebook: om de Gebruiker de mogelijkheid te bieden om zich te registreren of in te loggen via zijn/haar Facebook-account

Facebook App Events: Om inzicht te krijgen in de acties van mensen binnen onze app en het meten van de effectiviteit van advertenties op de mobiele applicatie van de Gebruiker. Wij gebruiken deze dienst om het bereik van onze reclamecampagnes en het gebruik van de SDK van Facebook te evalueren. Facebook verstrekt ons uitsluitend een geaggregeerde analyse van het gebruikersgedrag van onze applicatie.

Aangezien onze applicatie is gekoppeld aan de SDK-diensten van Facebook, moeten wij ons bovendien houden aan het beleid van Facebook, dat ons verplicht de volgende gebruikersgegevens met Facebook te delen wanneer u de applicatie downloadt, zelfs wanneer u niet bent aangemeld bij het sociale platform:

 • anonieme online identiteit;

 • informatie die bevestigt dat onze aanvraag is gedownload;

 • het type apparaat dat wordt gebruikt om de applicatie te downloaden;

 • naam van het model van dit apparaat;

 • geografisch gebied;

 • tijdszone;

 • aanbieder van de toegang tot het internet;

 • grootte en oplossing van het beeldscherm van het apparaat;

 • waarden van de CPU van het apparaat;

 • Extern geheugen in GB van het apparaat;

 • Vrije ruimte in GB op het externe geheugen van het apparaat;

 • Tijdzone van het apparaat

Door de download van onze applicatie verklaart de Gebruiker zich akkoord met de openbaarmaking van zijn/haar gegevens bij Facebook op de hierboven vermelde wijze.

Meer informatie over de SDK van Facebook voor iOS vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/ios Voor Android raadpleegt u: https://developers.facebook.com/docs/android.

U kunt de status van uw verbinding met Facebook en de ermee samenhangende toegangsrechten tot onze applicaties op elk moment controleren en wijzigen via de instellingen van uw profielinstellingen op Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Als u de koppeling tussen Facebook en onze applicatie wilt verwijderen, moet u eerst inloggen op Facebook en de nodige wijzigingen aanbrengen in uw profielinstellingen.

 

11. Bijwerken versie en vorige versies van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze paragraaf. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het herziene privacybeleid op onze website plaatsen en de 'laatst bijgewerkte' datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

Eerdere versies van dit privacybeleid zijn hier beschikbaar.

Schrijf u gratis in om de laatste reisupdates te ontvangen.
Klik op Toestaan wanneer u om het toestaan van meldingen wordt gevraagd.